تماس

نشانی

نشانی دفتر مرکزی : رشت، گلسار، بلوار سمیه بین خ ۱۳۹ و ۱۳۷ شماره ۸۸ واحد ۲ طبقه همکف - کدپستی :۴۱۶۵۸۶۵۵۶۴

نشانی دفتر تهران:خیابان دستگردی (ظفر)، خیابان همایون، خیابان صمدی، شماره ۳ - کدپستی : ۱۹۱۹۸۴۴۷۶۱

نشانی دفتر پروژه: بندر انزلی کیلومتر ۱۷ محور ساحلی انزلی به آستارا، مجتمع توریستی، فرهنگی ورزشی اندیشه - کدپستی : ۴۳۳۳۱۳۴۹۴۴تلفن

دفتر مرکزی :۰۱۳۳۳۷۵۷۴۶۱ فکس:۰۱۳۳۳۷۸۰۴۵۰
دفتر تهران :۰۲۱۲۶۴۲۳۹۶۰ فکس:۰۲۱۲۶۴۲۳۹۷۰
دفتر پروژه :۰۱۳۴۴۵۶۷۰۰۵ فکس:۰۱۳۴۴۵۶۸۴۹۷

ارسال پیام