بوتیک‌هتل ها هرگز جذب کنسرسیوم‌های عظیم جهانگردی و هتل‌داری نمی‌شوند، چون با این کار عملا دیگر نشانی از بوتیک بودن را در خود نخواهند دید و فلسفه وجودی خود را نفی خواهند کرد. این هتل ‌ها هرگز کمیت را بر کیفیت مقدم نمی‌دانند، زیرا افزایش ظرفیت به معنای کاهش کیفیت خواهد بود و این خود آغازی بر فروپاشی ساختاری آن است. این مجموعه های کوچک به طرزی باورنکردنی باکیفیت، درست‌کار و دوستانه هستند، چون مدل اقتصادی آن‌ها این طور اقتضاء می‌کند.
 
با ورود به عصر فن آوری اطلاعات دیگر عرصه ای برای ماندگاری روش های سنتی و دستی نمانده است. از حدود 4 دهه پیش به امروز به کاربردن سامانه های قدرت گرفته از فن آوری رایانه ای در صنایع و بازرگانی بصورت روزافزونی گسترش یافته است. دانش مدیریت هتل نیز از این روند به کنار نمانده و استفاده از سامانه های مختلف بر حسب دوره زمانی و پیشرفت های تکنیکی خاص آن دوره رایج بوده. امروزه چندین سامانه معروف در زمینه هتل داری وجود دارد که در اینجا به معرفی آنها و ویژگی های کاربردی آنها می پردازیم.