ما مي انديشيم و مي دانيم براي در خور دوستي با شما بودن بايد راستي را پيـشه خود سازيم و منـطق راچراغ راهمان. چرا که مي خواهيم جان کلام مان که همنشيني با مشاهير و بزرگان اين ملـک است را بدل به واقعيت سازيم تا در پناه آن بتوانيم بر اعتبار هنر و فرهنگ کهن ميهن بزرگمان بي افزائيم.

پس از اين سوي انديشه هايمان را جزم کرده و توشه اي اندوخته ايم از جنس عشق و آراسته به زيور برهان تا بسازيم آنچه را که در خور شان شما باشد.

                                                                                                                            

مدير عاملشرکت جهان روش انديشه