مشخصات اقتصادی و سرمایه گذاری پروژه :

- برآورد اولیه طرح بالغ بر 252 میلیارد تومان پيش بینی گردیده است: که به ترتیب 37% آن با سرمایه گذاری شرکت جهان روشن اندیشه تأمین گردیده است، 18% آن با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت سوئدی ویونت.آ. ب. با انعقاد قرارداد B.O.T. تأمین خواهد شد. و 45% باقیمانده با حمايت دولت (سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از صندوق توسعه ملی) تأمین خواهد شد. عملیات اجرائی پروژه آرتین از اوایل سال 1397 در دو فاز اجرائی آغاز و طبق برنامه زمانبندي تنظیمی، ظرف 4 سال آتي به بهره برداري تجاري خواهد رسید.

- دوره برگشت سرمایه طرح 8 سال برآورد گردیده.

- نقطه سر به سر طرح %27  پيش بيني گرديده.

 

- ظرفیت اشتغالزائی كل طرح به حدود 400 نفر برآورد گردیده. كه بادوره های تخصصی دو ساله همزمان با اجراي فاز يك طرح انجام خواهد گرديد.