مشخصات اقتصادی و سرمایه گذاری پروژه :

-        برآورد اولیه طرح بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ريال پيش بینی گردیده که ۳۰% آن با سرمایه گذاری شرکت جهان روش اندیشه تامین گردیدهو پيش بيني ميگردد با حمايت دولت و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از اواسط سال ۱۳۹۵عمليات اجرائي آغاز و طبق برنامه زمانبندي مربوطه ظرف ۳ سال آتي به بهره برداري تجاري برسد.

-        دوره برگشت سرمایه طرح ۵ سال برآورد گردیده.

-        نقطه سر به سر طرح ۲۷%  پيش بيني گرديده.

-        ظرفیت اشتغالزائی كل طرح به حدود ۶۰۰ نفر برآورد ميگردد. كه بادوره های تخصصی دو ساله همزمان با اجراي فاز يك طرح انجام خواهد گرديد.