شركت جهان روش انديشه بر اساس آگهي تاسيس شماره ۳۸۸۹۵/۳۲ تحت شماره ثبت ۲۶۱۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۴ با هـدف فعاليت در صنعت گـردشگری و ساخت و بهـره برداری هتل در ايـران  وباسـرمايه -/۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال (سی و پنج میلیارد ریال) منقسم به ۳۵۰۰۰ سهم -/۱،۰۰۰،۰۰۰ريالي كه تماماَ پرداخت گرديده است فعالیت خود رادر صنعت هتلداری و گردشگری در استان گیلان آغاز نمود.

 

  •        و به استناد گزارش مؤسسه حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ روزنامه رسمی کشور سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران موجود و از مبلغ -/۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سی و پنج میلیارد ریال) به مبلغ -/۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد میلیارد ریال) افزایش یافت.

 

 

  •        در حال حاضر، شرکت در نظر دارد با جذب شرکای جدید تجاری نخبه و متخصص، (اعم از افراد حقیقی و یا حقوقی)  سرمایه شرکت را تا مبلغ -/۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه میلیارد ریال) افزایش دهد، تا به اتکاء به توسعه تشکیلات سازمانی با تجربه و متخصص، در احداث اولین مجموعه هتل بوتیک و هتل موزه بین المللی ۵ ستاره آرتین در استان در حال توسعه گیلان سبز، گامهای موثرتری را بردارد.